ים וימאות בהגנה

2 החוליה (הימית)
2 הימאות בהגנה
2 המחלקה הימית
2 חבלה בספינות הגירוש (החוליה הימית)
2 פלוגת הנמל
2 פלי"ם
2 קורס מפקדי סירות