מודיעין

2 הטופוגרפיה בהגנה
2 מפות
2 סיורי אוויר
2 סיירות
2 תיקי יעדים (תיקי כפרים)
2 תיקי כפרים
2 תצלומי-אוויר