נשק ההגנה

2 טרנספורט
2 נשק
2 נשק - ההדרכה בהפעלתו
2 נשק ההגנה - סוגים וכלים
2 סליק
2 רכש