חי"ם

2 יעקב
2 משה
2 עובדיה
2 אברהם-יעקב
2 אברהם
2 שלמה
2 חיים-לוי
2 יוסף
2 שמואל
2 אריה
2 משה-ישראל
2 שלמה
2 צבי
2 בן-ציון
2 שמחה-זאב
2 ריינהולד
2 משה
2 עמנואל
2 גרשון
2 אברהם
2 מרדכי
2 עוזר
2 מאיר
2 שמשון
2 אברהם
2 יונה