פלמ"ח - חטיבת הנגב

2 גיורא
2 אברהם
2 אליהו
2 אליעזר
2 דן
2 חנה
2 אפרים
2 מאיר
2 בנימין-אריה
2 שמעון
2 בצלאל (צלאל)
2 משה
2 גיורא
2 אברהם
2 עקיבא
2 יוסף
2 מאיר
2 יצחק
2 לודוויג
2 יצחק
2 שלמה
2 מאיר
2 חיים
2 דוד
2 אליהו
2 אברהם
2 יצחק
2 יוסף
2 אברהם
2 אליעזר
2 יצחק
2 אורי
2 עודד
2 אבנר
2 יוסף
2 משה
2 אברהם
2 יעקב
2 משה
2 יוסף
2 גרישא
2 ישראל
2 שמואל
2 צבי
2 יונה
2 יוסף
2 חיים
2 דוד
2 דוד
2 יחזקאל
2 משה
2 יוסף
2 יוסף
2 יוסף
2 יצחק
2 גרשון
2 אלי
2 אהרון
2 זאב
2 מנשה
2 משה
2 דוב
2 שלמה
2 מרדכי
2 שלמה
2 יונה
2 אהרון
2 גרשון
2 בנימין
2 מנשה
2 משה
2 ישראל
2 שמואל
2 שלום
2 מרדכי
2 הניג
2 נתן
2 צבי
2 יהודה זאב
2 אברהם
2 יהודה
2 אשר
2 אליאש
2 צבי
2 ראובן
2 אריה
2 שמואל
2 אריה
2 רפאל
2 מלכה
2 אורי
2 מאיר
2 משה
2 יוסף
2 כרמי
2 אברהם
2 סוניה
2 שאול
2 פדהצור
2 נחום
2 יעקב
2 חיים
2 ישראל
2 מתתיהו
2 שושנה
2 יאיר
2 רבקה
2 יצחק
2 גדעון
2 שמעון
2 יוסף
2 ציון
2 אמנון
2 מנחם
2 אברהם
2 ניסים
2 מרדכי
2 עמנואל
2 יעקב
2 חיים
2 שאול
2 ישראל
2 אריה
2 אהרון
2 יוסף
2 מנחם
2 יהושע
2 אברהם
2 דב
2 דן
2 ישראל
2 יוסף
2 הלל
2 אריה
2 דוד
2 אברהם
2 נסים
2 אסתר
2 אבידוב
2 צבי
2 חיים
2 יוסף
2 חיים
2 רפאל
2 דוד
2 אליהו
2 מאיר
2 נסים
2 אברהם
2 שלמה
2 יוסף
2 אליהו
2 יצחק
2 יעקב
2 רינה
2 חיים
2 ישראל
2 מיכאל
2 דב
2 ליאון
2 שמעון
2 אריה
2 עמוס
2 שבתאי
2 אברהם
2 יעקב
2 אליעזר
2 שמואל
2 נסים
2 ישעיהו
2 משה
2 עזריאל
2 אהרון
2 פנחס
2 יצחק
2 עמיהוד
2 מאיר
2 אלכסנדר-דוד
2 חיים
2 צבי
2 שמחה
2 יוסף
2 עמוס
2 פרדי
2 יהושע
2 מלכה
2 בנימין
2 ראובן
2 יצחק
2 מנחם
2 משה
2 מנחם
2 ישראל מנחם
2 מנחם
2 יהודה
2 רפאל
2 מאיר
2 שלמה
2 יצחק
2 שלום
2 גרשון
2 מונדק
2 שמואל
2 משה
2 שבת
2 גבריאל
2 שלמה
2 חיים
2 אליעזר
2 אברהם
2 משה
2 צבי
2 מרדכי
2 משה
2 דוד
2 אברהם
2 צבי
2 אריה
2 יששכר
2 אליהו
2 רפאל
2 דב יששכר
2 אליהו
2 יצחק
2 אליעזר
2 בנימין
2 יצחק
2 שלמה
2 שלמה
2 משה
2 אשר
2 יצחק
2 דוד
2 ישראל
2 עמירם
2 נתן
2 דוד
2 יצחק
2 יהודה
2 צבי
2 זאב
2 זאב
2 יצחק
2 אריה
2 אברהם-בצלאל
2 מנחם-דוד
2 מרדכי
2 פינחס
2 צבי
2 אייזיק
2 ז'ק-עזריאל
2 יוסף
2 יצחק יהושע
2 מרים
2 צבי
2 יוסף
2 ברוך
2 ראובן
2 צבי
2 אברהם
2 צבי
2 ראובן
2 משה
2 אהרון
2 שלמה
2 אברהם
2 ליבקה
2 עמוס
2 אליהו