מבצע "בן-נון"

2 חיים
2 מאיר-אריה
2 יוסף
2 אריה
2 מכס
2 נח
2 אלברט
2 משה
2 יוסף
2 יעקב
2 יהודה
2 נחום
2 אלפרד
2 נוח
2 שבת
2 משה
2 שלמה
2 אברהם
2 אהרן
2 שלמה-יעקב
2 עודד
2 יוסף
2 יוסף יוליאן
2 ליאון
2 יחיה
2 משה
2 וולטר
2 יוסף
2 מרדכי
2 נתן
2 יעקב
2 אברהם
2 הנס
2 צבי
2 שלום
2 מנדל
2 ישראל
2 צבי
2 יצחק
2 יצחק
2 פישל-אליקום
2 אברהם
2 אליהו
2 אהרון
2 שלום
2 אמנון
2 משה-מרדכי
2 שמשון
2 ברוך-חיים
2 יצחק
2 פנחס
2 שלמה
2 יהודה
2 נסים
2 יצחק
2 יצחק
2 הדסה
2 פנחס
2 משה
2 פנחס
2 אהרון
2 מרדכי
2 יעקב
2 טוביה
2 מרדכי
2 יעקב
2 יעקב
2 אפרים
2 זאב
2 חיים
2 מאיר
2 יוסף
2 דוד-זלמן
2 עזרא
2 משה
2 יצחק
2 אברהם
2 שלום
2 אריה
2 רמי
2 לוי
2 יוסף
2 אליהו
2 שלמה
2 יאיר
2 שמחה
2 נתן
2 ישראל
2 יואל
2 משה
2 בנימין
2 בצלאל
2 אליעזר
2 יעקב
2 אברהם
2 יצחק
2 דוד
2 אליהו
2 אריה
2 משה
2 עמנואל
2 ישראל
2 מרדכי
2 חיים
2 אריה-יהודה
2 אליעזר
2 עזריאל
2 אברהם
2 שמואל
2 יגאל
2 אליעזר
2 משה
2 יפת
2 נחום
2 שרגא
2 מנחם
2 יוסף