הגנת נגבה

2 מרדכי
2 עמרם
2 יוסף
2 אבנר
2 משה
2 יעקב
2 נסים
2 מיכה
2 אברהם
2 יעקב
2 חנוך
2 מרדכי
2 זאב
2 אלימלך
2 שמואל
2 דב
2 יוסף
2 יוסף
2 יוסף
2 בועז
2 משה
2 אברהם
2 יוסף
2 למה
2 יהושע
2 אברהם
2 צבי