הגנת סג'רה

2 שלום
2 בן-ציון
2 מנחם
2 שלמה
2 יעקב
2 אברהם
2 מרדכי
2 שלמה
2 מרדכי
2 מאיר
2 שרגא
2 צבי
2 נתן
2 מקס
2 צבי
2 דוד
2 יעקב
2 אברהם
2 פריץ
2 יוסף
2 צבי
2 משה
2 משה
2 דוב
2 אברהם
2 זאב
2 משה-אריה
2 יעקב
2 אפרים
2 ריכרד
2 אריה-לייב
2 גור
2 ישעיהו
2 אברהם
2 שמואליק
2 מתניה
2 חיים
2 אברהם
2 מאיר
2 פסח
2 אפרים
2 יואל
2 מרדכי
2 זישה
2 ישראל
2 יעקב
2 יצחק
2 לסלו
2 שמשון
2 דוד
2 יוחנן
2 שמעון