המערכה על בית-דראס

2 מנוח
2 אפרים
2 ישראל
2 דב
2 משה
2 רפאל
2 יוסף
2 אברהם-אבא
2 אהרון
2 משה-אליעזר
2 שלמה
2 אהרן
2 משה
2 אברהם
2 ריצ'רד
2 עקיבא
2 אשר
2 מנדל