מבצע "מכבי"

2 יוסף
2 חיים
2 אופיר
2 שמואל
2 יהודה
2 בן-ציון
2 מיכאל
2 יוסף
2 שלמה
2 ירחמיאל
2 אליעזר
2 דוב
2 יוסף
2 יצחק
2 משה
2 אליהו
2 יוסף
2 אברהם
2 אריה
2 שלום
2 אביגדור
2 רפאל
2 יצחק
2 זאב
2 מנדל
2 שמעון
2 פנחס
2 יעקב
2 שלמה
2 עמנואל
2 ישראל
2 אהרון
2 אביתר
2 יצחק
2 פרץ
2 אורי
2 אפרים
2 יורם
2 גדעון
2 ברוך
2 אליעזר
2 צבי
2 זאב
2 צבי
2 יעקב
2 אליעזר
2 חיים
2 נחמיה
2 גרשון