מבצע "נחשון"

2 שמואל
2 יוסף
2 משה
2 שמואל
2 אברהם
2 שמעון
2 נחום
2 מכס
2 פנחס
2 אליהו
2 אריה
2 משה
2 אהרן
2 שלמה
2 חיים
2 חיים
2 מרדכי
2 דוב
2 יוסף
2 שמואל-דב
2 צבי
2 יצחק
2 ראובן
2 אלכסנדר
2 נפתלי-אליעזר
2 שמאי
2 זאב
2 צבי-אריה
2 מאיר
2 רחמים
2 יעקב
2 חיים
2 שמואל
2 אליהו
2 נתן
2 אליהו
2 שלום
2 רפאל
2 מרדכי
2 עמנואל
2 אברהם
2 יעקב
2 אברהם
2 יוסף
2 דוד
2 צבי
2 משה
2 צבי
2 מאיר
2 ברוך
2 מאיר
2 שלמה
2 עזרא
2 נחום
2 שלמה
2 סעדיה
2 אהרן