מבצע "קלשון"

2 יצחק
2 משה
2 מרדכי-נסים
2 אהרון
2 ראובן
2 דוב
2 מאיר
2 ישעיהו
2 עזרא
2 אהרון
2 ברוך
2 דן
2 נפתלי
2 אמנון
2 פרץ