הווי בהגנה

2 ג'חש
2 זקס
2 חישטרון
2 כזב (צ'יזבט)
2 להקת תת-מקלע
2 צ'יזבט
2 צ'יזבטרון
2 קומזיץ
2 שירי ההגנה