סיני ותעלת סואץ

2 אהרן
2 נסים
2 יהושע
2 ניסן
2 ראובן
2 יצחק
2 שמעון