פלמ"ח - בית קשת

2 נח
2 עלי
2 אברהם
2 יוסף
2 יצחק
2 לוי
2 ישעיהו