הגנת יד מרדכי

2 משה
2 משה
2 דוד
2 גרשון
2 מרדכי
2 נסים
2 מיכאל
2 מאיר
2 מונדק
2 שמואל
2 אברהם
2 משה
2 צבי
2 שלמה
2 דוד
2 צבי
2 יוסף
2 צבי
2 צבי