מבצע "חמץ"

2 חיים
2 משה
2 יוחנן
2 אברהם
2 עמוס
2 עמינדב
2 מיכאל
2 טוביה
2 ברטולד
2 יצחק
2 סימן-טוב
2 יעקב
2 משה
2 דוד
2 אברהם
2 יהושע
2 צבי
2 חיים
2 אליעזר
2 גרשון
2 עוזר
2 מנחם
2 יצחק
2 עודד
2 יחיאל
2 משה
2 שמעון
2 חיים