מבצע "יואב"

2 אברהם
2 יעקב
2 מוריס
2 אפרים
2 שמואל
2 סטנלי
2 שלמה
2 אברהם
2 צבי
2 יעקב
2 מאיר
2 אורי
2 משה
2 חיים-יצחק
2 אליעזר
2 יצחק
2 אליעזר
2 שלמה
2 צבי
2 שלמה
2 אביב
2 יעקב
2 בוריס
2 משה
2 יוסף
2 שמעון
2 סעדיה
2 רפאל
2 יוסף
2 יהושע
2 דן
2 חיים
2 דוב
2 הניג
2 משה
2 זאב
2 רפאל
2 משה
2 מנחם
2 אברהם
2 שלמה
2 פדהצור
2 יוחאי
2 יעקב
2 דוד
2 יהושע
2 משה
2 אמנון
2 יצחק
2 משה
2 ראובן
2 מרדכי
2 שלמה
2 אליהו
2 יצחק
2 יצחק
2 צבי
2 מנחם
2 דב
2 זכריה
2 משה
2 מאיר
2 משה
2 עזריאל
2 ברוך
2 פנחס
2 ליאונרד
2 שמחה
2 אהרון
2 ליפא
2 שרגא
2 גדליהו
2 שלמה
2 מנחם-שמשון
2 שמואל
2 שלום
2 יעקב
2 שמואל
2 חיים-צבי
2 דב-יהודה
2 דב יששכר
2 אליהו
2 בנימין
2 נתן
2 יצחק
2 יצחק
2 פינחס
2 יהודה
2 יצחק
2 ז'ק-עזריאל
2 אהרון
2 יהודה
2 שלמה
2 ישעיהו